Servisní podmínky (NEAUTUÁLNÍ)

AKTUÁLNÍ SERVISNÍ PODMÍNKY NAJDETE ZDE 

I.

Základní ustanovení

1. Tyto servisní podmínky (dále jen „servisní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

Tomáš Rábl - NDSmobile.cz

IČ:  87478862

DIČ: CZ8410020421

se sídlem: Praskolesy 302, 267 54

zapsané u měú Hořovice

kontaktní údaje:

email info@ndsmobile.cz

telefon +420 607 867 911

www www.ndsmobile.cz

(dále jen „zhotovitel“)

1. Zhotovitel poskytne kupujícímu servisní službu po předešlé dohodě. Servisní a Obchodní podmínky a jejich plné znění jsou k nalezení na internetových stránkách prodávajícího www.NDSmobile.cz. Rovněž jsou tyto podmínky k nahlédnutí na pobočce NDSmobile.cz 

2. Smlouva je uzavřena okamžikem fyzického přijetí zařízení prodávajícího k provedení servisního zásahu. Za předání zařízení třetí osobě k přepravě za účelem provedení servisního zásahu se rozumí zejména zaslání zařízení k opravě prostřednictvím přepravní služby Geis.

3. V případě, že je zařízení předáno osobně k provedení servisního zásahu/opravě, platí, že zákazník plně a bez výhrad akceptuje tyto obchodní podmínky a je s nimi obeznámen.

 

 

II.

Základní ustanovení

  

 1. Servis neručí za data uložená v zákazníkově zařízení.
 2. Servis nezálohuje, neuchovává, ani nějak nemanipuluje s daty uložené v zákazníkově zařízení.
 3. Servis provede odstranění závady zařízení tak, jak byly zákazníkem závady udány do popisu. Případně bude servis zákazníka kontaktovat.
 4. Zákazník je povinen si zkontrolovat vnější stav přístroje po opravě při vyzvednutí, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 5. Servis neručí za jakékoliv problémy zaviněné neodbornou instalací nekompatibilních hardwarových komponentů či produktů, hardwarů či softwarů včetně operačních systémů provozovaných zákazníkem do zařízení či stroje předávaného k provedení servisní služby a není rovněž zodpovědný za jejich funkčnost.
 6. Servis neposkytuje výměny náhradních dílů poskytnuté zákazníkem. V případě, že si zákazník přeje na svém přístroji provést opravu či výměnu a poskytne servisu své vlastní náhradní díly, bere na vědomí, že na tyto náhradní díly, jejich kvalitu či funkčnost neposkytne servis záruku, i v případě pozdějíších zkrytých vad v přístroji a nebude možné tyto případné vady později reklamovat. Servis si v vyhrazuje právo v krajním případě danou opravu odmítnout.
 7. Nepodaří-li se servisu provést objednaný servisní zásah/opravu z důvodů technických či jiných důvodů, nebo odstoupí-li objednatel od smlouvy, bude zařízení uvedeno do původního stavu pouze v případě, je-li to technicky možné a zaplatí-li objednatel náklady na práci s tímto spojenou (tzn. diagnostiku) dle ceníku servisu.
 8. Na provedený servisní úkon poskytuje servis záruku v délce 3. měsíců od okamžiku převzetí zákazníkem ve smyslu §654 Občanského zákoníku. Na náhradní díly poskytuje záruku 1 rok od okamžiku převzetí zákazníkem ve smyslu §654 Občanského zákoníku. Projeví-li se během této doby na zákazníkově zařízení jiná závada, než jaká byla servisem odstraňována, servis nenese odpovědnost za její odstranění. Dále nebude uznána reklamace přístroje, který ponese znatelné známky po oxidaci kapalinou, či přístroj byl do opravy s touto diagnostikou přijat. Pokud reklamovaný přístroj ponese známky po zásahu jiného servisu, než servisu NDSmobile.cz, zákazník s okamžitou platností ztrácí záruku na provedenou opravu či jiný servisní zásah a to v plném rozsahu. Záruka nezaniká v případě, že na přístroji byla provedena diagnostika autorizovaného servisního střediska.
 9. K zamčenému zařizení je potřeba sdělit servisu odemykací kód, nebo heslo. Pokud zákazník servisu kód nesdělí, nemůže servis posktnout záruku na opravené zařízení.
 10. Voděodolné zařízení bude po zásahu servisem znovu voděodolné. Avšak servis nebere zodpovědnost (záruku) za vniknutí kapaliny do zařízení.
 11. Servis nenese odpovědnost za poškození funkčnosti LCD displeje při výměně dotykového skla (separace displeje) -  z důsledků např.: mikro praskliny, odražení displeje, přelomení flex kabelu, atd. Diagnostika displeje lze řádně posoudit až po separaci. Na Výměnu dotykového skla se vztahuje záruka 12 měsíců.
 12. Záruční doba na baterie je 12 měsíců, jako na ostatní náhradní díly. Tato záruka se však nevztahuje na "živostnost" baterie, tudíž na pokles kapacity, která je způsobena běžným používáním. Záruka na živostnost baterie je 6 měsíců.
 13. Zákazník souhlasí, pro případy nedostatku náhradních dílů, s prodloužením předpokládaného termínu opravy na maximálně 60 dní.
 14. Zákazník souhlasí s prodloužením doby opravy v případě složitějších zásahů do vnitřních částí přístroje jako jsou zásahy pájením základní desky, hardwarové výměny dílů a jiné komplikační druhy servisních zásahů.
 15. Zákazník bere na vědomí, že servis neodpovídá a neručí za jakékoli náklady, které vyvstanou v souvislosti s opravou zařízení, tj. například ušlý zisk, náklady na telefonní poplatky, internetové připojení, dopravné apod. 
 16. Servis se v rámci opravy zařízení zavazuje ekologicky zlikvidovat vyměněné vadné díly (baterie a menší elektronické součástky) na vlastní náklady, nepožaduje-li zákazník vrácení vadných dílů po provedené opravě.

 

III.

Závěrečná ustanovení

Zasláním objednávky či odesláním jakéhokoliv formuláře na webových stránkách www.ndsmobile.cz dáváte souhlas k tomu, aby (až do odvolání Vašeho souhlasu) byly Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy). Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití.

  

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.4.2018.

© Tomáš Rábl – NDSmobile.cz