Obchodní podmínky

 

I.

Základní ustanovení

1. Tyto obchodní a servisní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

Tomáš Rábl - NDSmobile

IČ:  87478862

 

zapsané u měú Hořovice

kontaktní údaje:

email: info@ndsmobile.cz

telefon: +420 720 602967

www: www.ndsmobile.cz

Provozovna: Tovární 220 (areál TOS), 267 53, Žebrák

(dále jen „zhotovitel“)

 

   1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího (zhotovitele) a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „zákazník“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.ndsmobile.cz . (dále je „zhotovitel“). 
   2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
   3. Tyto obchodní podmínky se uzavírají v českém jazyce. 
   4. Obchodní podmínky a jejich plné znění jsou k nalezení na internetových stránkách prodávajícího www.NDSmobile.cz. Rovněž jsou tyto obchodní podmínky k nahlédnutí na provozovně NDSmobile
   5. Smlouva je uzavřena okamžikem přijetí potvrzení objednávky k provedení servisního zásahu. Za předání servisovaného zařízení třetí osobě k přepravě za účelem provedení servisního zásahu se rozumí zejména zaslání zařízení k opravě prostřednictvím přepravní služby  Zásilkovna, nebo Česká pošta.
   6. V případě, že je zařízení předáno osobně k provedení servisního zásahu/opravě, platí, že zákazník plně a bez výhrad akceptuje tyto obchodní podmínky a je s nimi obeznámen.
   7. Zhotovitel neručí za data uložená v zákazníkově zařízení. Servis nezálohuje, neuchovává, ani nějak nemanipuluje s daty uložené v zákazníkově zařízení.
   8. Zhotovitel provede odstranění závady zařízení tak, jak byly zákazníkem závady udány do popisu. Případně bude servis zákazníka kontaktovat e-mailem, nebo telefonicky.
   9. Zákazník je povinen si zkontrolovat vnější stav přístroje po opravě při vyzvednutí, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
   10. Zhotovitel neručí za jakékoliv problémy zaviněné neodbornou instalací nekompatibilních hardwarových komponentů či produktů, hardwarů či softwarů včetně operačních systémů provozovaných zákazníkem do zařízení či stroje předávaného k provedení servisní služby a není rovněž zodpovědný za jejich funkčnost.
   11. Zhotovitel neposkytuje výměny náhradních dílů poskytnuté zákazníkem. Servis si v vyhrazuje právo danou opravu odmítnout.
   12. Nepodaří-li se zhotoviteli provést objednaný servisní službu z důvodů technických či jiných důvodů, nebo odstoupí-li zákazník od smlouvy, bude zařízení uvedeno do původního stavu pouze v případě, je-li to technicky možné a zaplatí-li zákazník náklady na práci s tímto spojenou (tzn. diagnostiku, materiál, atd.) dle ceníku servisu.
   13. Na provedenou servisní službu poskytuje zhotovitel záruku v délce 3. měsíců od okamžiku převzetí zákazníkem ve smyslu §654 Občanského zákoníku. Na náhradní díly poskytuje záruku 1 rok od okamžiku převzetí zákazníkem ve smyslu §654 Občanského zákoníku. Projeví-li se během této doby na zákazníkově zařízení jiná závada, než jaká byla servisem odstraňována, servis nenese odpovědnost za její odstranění. Dále nebude uznána reklamace přístroje, který ponese znatelné známky po oxidaci kapalinou, či přístroj byl do opravy s touto diagnostikou přijat. Pokud reklamovaný přístroj ponese známky po zásahu jiného servisu, než servisu NDSmobile, zákazník s okamžitou platností ztrácí záruku na provedenou opravu či jiný servisní zásah a to v plném rozsahu. Záruka nezaniká v případě, že na přístroji byla provedena diagnostika autorizovaného servisního střediska.
   14. K zamčenému zařízení musí zákazník sdělit zhotoviteli odemykací kód, nebo heslo. Pokud zákazník servisu kód nesdělí, nemůže zhotovitel poskytnout záruku na opravené zařízení.
   15. Voděodolné zařízení bude po zásahu servisem znovu voděodolné. Avšak zhotovitel nebere zodpovědnost (záruku) za vniknutí kapaliny do zařízení.
   16. Zhotovitel nenese odpovědnost za poškození funkčnosti LCD displeje při výměně dotykového skla (separace displeje) -  z důsledků např.: mikro praskliny, prasklého svodu, odražení displeje, poškozené polarizační fólie, přelomení flex kabelu, atd. Diagnostika displeje lze řádně posoudit až po separaci skla. Na Výměnu dotykového skla se vztahuje záruka 3. měsíců, pokud není uvedeno jinak v popisku servisní služby
   17. Vady SUPERAMOLET a OLED displejů zjištěné po separaci (Samsung S7 Edge, S8, S8+, S9, S9+).
    Jakost vady (z celé polochy LCD) řešení poznámka
    I 0% odesíláno -
    II > 2% odesíláno drobné vady, které nezabraňují funkčnosti
    III < 2% upozornění zákazníka drobné vady, které nezabraňují funkčnosti, možnost slevy na nový LCD
    IV nefunkční upozornění zákazníka nefunkční displej, možnost slevy na nový LCD
   18. Záruční doba na baterie je 12 měsíců, jako na ostatní náhradní díly. Tato záruka se však nevztahuje na "životnost" baterie, tudíž na pokles kapacity, která je způsobena běžným používáním. Záruka na životnost baterie je 6. měsíců
   19. Doba opravy (provedení servisní služby) je popsaná v popisu servisní služby. Tato doba je pouze předpokládaná (orientační), maximálně nejdéle 60 dní. 
   20. Zákazník souhlasí, pro případy nedostatku náhradních dílů, s prodloužením předpokládaného termínu opravy na maximálně 60 dní.
   21. Zákazník souhlasí s prodloužením doby opravy v případě složitějších zásahů do vnitřních částí přístroje jako jsou zásahy pájením základní desky, hardwarové výměny dílů a jiné komplikační druhy servisních zásahů.
   22. Zákazník bere na vědomí, že zhotovitel neodpovídá a neručí za jakékoli náklady, které vyvstanou v souvislosti s opravou zařízení, tj. například ušlý zisk, náklady na telefonní poplatky, internetové připojení, dopravné apod. 
   23. Zhotovitel se v rámci opravy zařízení zavazuje ekologicky zlikvidovat vyměněné vadné díly (baterie a menší elektronické součástky) na vlastní náklady, nepožaduje-li zákazník vrácení vadných dílů po provedené opravě. 

 

II.

Informace o servisních službách a cenách

    1. Informace o servisní službě, včetně uvedení cen jednotlivé službě a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivých služeb v katalogu internetového obchodu servisu. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny servisních služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
    2. Veškerá prezentace servisních služeb umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně této servisní služby. 
    3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním servisovaného zařízení. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska.

 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

    1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
    2. Zákazník provádí objednávku servisní služby těmito způsoby:
     - prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
     - vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  
    3. Při zadávání objednávky si zákazník vybere vhodnou servisní službu, počet kusů, způsob platby, svozu do servisu a doručení.
    4. Před odesláním objednávky je zákazníkovi umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle zákazník zhotoviteli kliknutím na tlačítko OBJEDNAT. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
    5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle zhotovitel zákazníkovi potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou zákazník při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky zhotovitele. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu zákazníka. 
    6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže zhotovitel splnit, zašle zákazníkovi na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením zákazníkovi o přijetí této nabídky zhotovitele na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. 
    7. Všechny objednávky přijaté zákazníkem jsou závazné. Zákazník může zrušit objednávku, dokud není zhotoviteli doručeno oznámení o přijetí objednávky zákazníkem. Zákazník může zrušit objednávku na email zhotovitele uvedený v těchto obchodních podmínkách. 
    8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně zhotovitele při uvedení ceny servisní služby v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není zhotovitel povinen provést zákazníkovi službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že zákazníkovi bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Zhotovitel informuje zákazníka o chybě bez zbytečného odkladu a zašle zákazníkovi na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí zákazníkem na emailovou adresu prodávajícího.

 

IV.

Zákaznický účet

    1. Na základě registrace zákazníka provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může zákazník provádět objednávání servisních služeb. Zákazník může objednávat servisní služby také bez registrace. 
    2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou zhotovitelem považovány za správné.
    3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
    4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
    5. Zhotovitel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když zákazník svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
    6. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V.

Platební podmínky, svoz a dodání 

    1. Cenu servisní služby a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může zákazník uhradit následujícími způsoby:
     -bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č 2501206487 / 2010, vedený u FIO Banky
     -bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GOPAY
     -dobírkou v hotovosti při předávní opraveného zařízení 
     -internetovou peněženkou PayPal
     -v hotovosti při osobním odběru na provozovně
    2. Společně s kupní cenou je zákazník povinen uhradit zhotoviteli náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
    3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.
    4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
    5. V případě bezhotovostní platby je závazek zhotovitele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet zhotovitele.
    6. Zhotovitel nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. 
    7. Podle zákona o evidenci tržeb je zhotovitel povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
    8. Servisované zařízení je zákazníkovi dodáno:
     -na adresu určenou kupujícím objednávce
     -prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou zákazník určil
     -osobním odběrem na provozovně servisu
    9. Volba způsobu přepravy a dodání se provádí během objednávání servisní služby.
    10. Náklady na dodání servisovaného zařízení v závislosti na způsobu odeslání a převzetí servisovaného zařízení jsou uvedeny v objednávce zákazníka a v potvrzení objednávky zhotovitele. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
    11. Je-li zhotovitel podle kupní smlouvy povinen dodat servisované zařízení na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen převzít servisované zařízení při dodání. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno servisované zařízení doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním servisované zařízení, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
    12. Při převzetí servisovaného zařízení od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít.
    13. Zhotovitel vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je přiložen k servisovanému zařízení.

 

 

VIII.

Doručování

    1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. 
    2. Zákazník doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Zhotovitel doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce. 

 

VII.

Práva z vadného plnění

    1. V případě výskytu vady může zákazník zhotoviteli předložit reklamaci a požadovat: 
     -opravu servisovaného zařízení
     -přiměřenou slevu z kupní ceny
    2. Zhotovitel je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné. Zhotovitel je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
    3. Zhotovitel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 14. pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu servisní služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30. dnů ode dne fyzicky přijetí reklamace do servisu, pokud se zhotovitel se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a zákazník má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik přijetí reklamovaného zařízení do servisu.
    4. Zhotovitel e-mailem informuje zákazníka o výsledku reklamace.
    5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
    6. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může zákazník u zhotovitele uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
    7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
    8. Zhotovitel neuzná reklamaci, když došlo k závadě:
     -vnější silou
     -neodborným zásahem
     -zásahem jiného servisu
     - vnikem kapaliny do zařízení.
     Při neoprávněné reklamaci může být účtována diagnostika a doprava dle platného ceníku.

 

 

IX.

Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi zhotovitelem a zákazníkem z kupní smlouvy.

    1. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
    2. Zhotovitel je oprávněn k servisu a prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

X.

Závěrečná ustanovení

    1. Zasláním objednávky či odesláním jakéhokoliv formuláře na webových stránkách www.ndsmobile.cz dáváte souhlas k tomu, aby (až do odvolání Vašeho souhlasu) byly Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy). Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití.
    2. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
    3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
    4. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží zhotoviteli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu zhotovitele.
    5. Zhotovitel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Zákazník nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 
    6. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
    7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována zhotovitelem v elektronické podobě a není přístupná.
    8. Znění obchodních podmínek může zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
    9. Přílohou obchodních podmínek je odkaz na reklamační formulář. https://www.ndsmobile.cz/reklamace/

 

 

Tyto obchodní a servisní podmínky nabývají účinnosti dnem 7.7.2018