Obchodní a servisní podmínky

 

I.

Základní ustanovení

1. Tyto obchodní a servisní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

Tomáš Rábl - NDSmobile.cz

IČ:  87478862

DIČ: CZ8410020421

se sídlem: Praskolesy 302, 267 54

zapsané u měú Hořovice

kontaktní údaje:

email: info@ndsmobile.cz

telefon: +420 720 602967

www: www.ndsmobile.cz

Provozovna: Tovární 220 (areál TOS), 267 53, Žebrák

(dále jen „servis“)

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího (zhotovitele) a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „zákazník“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.ndsmobile.cz . (dále je „internetový obchod“). 
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky se uzavírají v českém jazyce. 
 4. Obchodní podmínky a jejich plné znění jsou k nalezení na internetových stránkách prodávajícího www.NDSmobile.cz. Rovněž jsou tyto obchodní podmínky k nahlédnutí na pobočce NDSmobile.cz 
 5. Smlouva je uzavřena okamžikem fyzického přijetí zařízení prodávajícího k provedení servisního zásahu. Za předání zařízení třetí osobě k přepravě za účelem provedení servisního zásahu se rozumí zejména zaslání zařízení k opravě prostřednictvím přepravní služby Geis, DPD, Intime, Česká pošta nebo Zásilkovna.
 6. V případě, že je zařízení předáno osobně k provedení servisního zásahu/opravě, platí, že zákazník plně a bez výhrad akceptuje tyto obchodní podmínky a je s nimi obeznámen.
 7. Servis neručí za data uložená v zákazníkově zařízení. Servis nezálohuje, neuchovává, ani nějak nemanipuluje s daty uložené v zákazníkově zařízení.
 8. Servis provede odstranění závady zařízení tak, jak byly zákazníkem závady udány do popisu. Případně bude servis zákazníka kontaktovat.
 9. Zákazník je povinen si zkontrolovat vnější stav přístroje po opravě při vyzvednutí, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 10. Servis neručí za jakékoliv problémy zaviněné neodbornou instalací nekompatibilních hardwarových komponentů či produktů, hardwarů či softwarů včetně operačních systémů provozovaných zákazníkem do zařízení či stroje předávaného k provedení servisní služby a není rovněž zodpovědný za jejich funkčnost.
 11. Servis neposkytuje výměny náhradních dílů poskytnuté zákazníkem. Servis si v vyhrazuje právo danou opravu odmítnout.
 12. Nepodaří-li se servisu provést objednaný servisní službu z důvodů technických či jiných důvodů, nebo odstoupí-li objednatel od smlouvy, bude zařízení uvedeno do původního stavu pouze v případě, je-li to technicky možné a zaplatí-li objednatel náklady na práci s tímto spojenou (tzn. diagnostiku, materiál, atd.) dle ceníku servisu.
 13. Na provedenou servisní službu poskytuje servis záruku v délce 3. měsíců od okamžiku převzetí zákazníkem ve smyslu §654 Občanského zákoníku. Na náhradní díly poskytuje záruku 1 rok od okamžiku převzetí zákazníkem ve smyslu §654 Občanského zákoníku. Projeví-li se během této doby na zákazníkově zařízení jiná závada, než jaká byla servisem odstraňována, servis nenese odpovědnost za její odstranění. Dále nebude uznána reklamace přístroje, který ponese znatelné známky po oxidaci kapalinou, či přístroj byl do opravy s touto diagnostikou přijat. Pokud reklamovaný přístroj ponese známky po zásahu jiného servisu, než servisu NDSmobile.cz, zákazník s okamžitou platností ztrácí záruku na provedenou opravu či jiný servisní zásah a to v plném rozsahu. Záruka nezaniká v případě, že na přístroji byla provedena diagnostika autorizovaného servisního střediska.
 14. K zamčenému zařízení je potřeba sdělit servisu odemykací kód, nebo heslo. Pokud zákazník servisu kód nesdělí, nemůže servis posktnout záruku na opravené zařízení.
 15. Voděodolné zařízení bude po zásahu servisem znovu voděodolné. Avšak servis nebere zodpovědnost (záruku) za vniknutí kapaliny do zařízení.
 16. Servis nenese odpovědnost za poškození funkčnosti LCD displeje při výměně dotykového skla (separace displeje) -  z důsledků např.: mikro praskliny, odražení displeje, přelomení flex kabelu, atd. Diagnostika displeje lze řádně posoudit až po separaci. Na Výměnu dotykového skla se vztahuje záruka 3. měsíců, pokud není uvedeno jinak v popisku servisní služby
 17. Záruční doba na baterie je 12 měsíců, jako na ostatní náhradní díly. Tato záruka se však nevztahuje na "životnost" baterie, tudíž na pokles kapacity, která je způsobena běžným používáním. Záruka na životnost baterie je 6. měsíců
 18. Doba opravy (provedení servisní služby) je popsaná v popisu servisní služby. Tato doba je pouze předpokládaná (orientační), maximálně nejdéle 60 dní. 
 19. Zákazník souhlasí, pro případy nedostatku náhradních dílů, s prodloužením předpokládaného termínu opravy na maximálně 60 dní.
 20. Zákazník souhlasí s prodloužením doby opravy v případě složitějších zásahů do vnitřních částí přístroje jako jsou zásahy pájením základní desky, hardwarové výměny dílů a jiné komplikační druhy servisních zásahů.
 21. Zákazník bere na vědomí, že servis neodpovídá a neručí za jakékoli náklady, které vyvstanou v souvislosti s opravou zařízení, tj. například ušlý zisk, náklady na telefonní poplatky, internetové připojení, dopravné apod. 
 22. Servis se v rámci opravy zařízení zavazuje ekologicky zlikvidovat vyměněné vadné díly (baterie a menší elektronické součástky) na vlastní náklady, nepožaduje-li zákazník vrácení vadných dílů po provedené opravě. 

 

II.

Informace o servisních službách a cenách

 1. Informace o servisní službě, včetně uvedení cen jednotlivé službě a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivých služeb v katalogu internetového obchodu. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny servisních služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace servisních služeb umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně této servisní služby. 
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním servisovaného zařízení. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku servisní služby těmito způsoby:
  - prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
  - vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  
 3. Při zadávání objednávky si kupující vybere vhodnou servisní službu, počet kusů, způsob platby, svozu do servisu a doručení.
 4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko OBJEDNAT. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího. 
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže zhotovitel splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. 
 7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách. 
 8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny servisní služby v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu sluýbu za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

IV.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání servisních služeb. Kupující může objednávat servisní služby také bez registrace. 
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V.

Platební podmínky, svoz a dodání 

 1. Cenu servisní služby a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  -bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č 2501206487 / 2010, vedený u FIO Banky
  -bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GOPAY xxxx-dobírkou v hotovosti při předávní opraveného zařízení
  -v hotovosti při osobním odběru v provozovně
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
 8. Servisované zařízení je kupujícímu dodáno:
  -na adresu určenou kupujícím objednávce
  -prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil
  -osobním odběrem v provozovně prodávajícího
 9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání servisní služby.
 10. Náklady na dodání servisovaného zařízení v závislosti na způsobu odeslání a převzetí servisovaného zařízení jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat servisované zařízení na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít servisované zařízeníí při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno servisovanéhzařízení doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním servisované zařízení, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 12. Při převzetí servisovaného zařízení od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je přiložen k servisovanému zařízení..

 

 

VIII.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. 
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce. 

 

VII.

Práva z vadného plnění

 1. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat: 
  -opravu servisovaného zařízení
  -přiměřenou slevu z kupní ceny
 2. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 3. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 7. pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu servisní služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30. dnů ode dne fyzicky přijetí reklamace do servisu, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 4. Servis písemně / e-mailem informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 6. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 

IX.

Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 1. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Zasláním objednávky či odesláním jakéhokoliv formuláře na webových stránkách www.ndsmobile.cz dáváte souhlas k tomu, aby (až do odvolání Vašeho souhlasu) byly Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy). Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití.
 2. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 4. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 5. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 
 6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 9. Přílohou obchodních podmínek je odkaz na reklamační formulář. https://www.ndsmobile.cz/reklamace/

 

 

Tyto obchodní a servisní podmínky nabývají účinnosti dnem 7.7.2018

Starší verzi obchodních a servisních podmínek naleznete zde: Servisní podmínky - obchodní podmínky

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.